sobota 13. září 2008

Po skončení

26. Psychologické dny jsou za námi. Děkujeme všem účastníkům - těm aktivním, kteří se s námi podělili o své pracovní výsledky a zasloužili se tak o bohatý program, i těm, kteří byli pozornými posluchači a diskutujícími.
Děkujeme moderátorům sekcí, studentům, kteří nám pomáhali při organizaci na místě a kolektivu z Konferenčního servisu UP za veškeré úsilí o zdar celé akce.

Program příspěvků - jak skutečně proběhl, najdete v rubrice PROGRAM.

V brzké době sem umístíme výběr fotografií z konference a průběžně Vás budeme informovat o pracech na sborníku příspěvků.

Datum místo příštích Psychologických dní sdělíme, jakmile nás vyrozumí kolegové ze Slovenska - 27. Psychologické dny se budou konat v září 2009 v režii Slovenské psychologické společnosti.

úterý 12. srpna 2008

Časy přednášek a posterové sekce

Program konference s dalšími informacemi a s abstrakty příspěvků najdete
zde.

Aktuální seznam přednášek a posterů s konkrétními časy najdete v rubrice PROGRAM.
Program se stále bohužel mění, někteří kolegové své příspěvky zrušili. Sledujte prosím průběžně aktualizovaný program zde.
(27.8.2008)

**INFORMACE K UBYTOVÁNÍ NA VŠ KOLEJÍCH**

Písemně potvrzené ubytování na VŠ kolejích s názvem Koleje Gen. Svobody SE MĚNÍ, bydlet budete na kolejích L.J. Fischera v ulici Šmeralova 10. Jde stále o komplex kolejí za Právnickou fakultou směrem k centru.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Kdo má objednané a potvrzené ubytování na VŠ kolejích a zruší jej z důvodu neúčasti na konferenci k datu 28. 8. včetně, bude mu účtována fakturou plná částka, jako kdyby ubytování čerpal. Děkujeme za pochopení.
(27.8.2008)

čtvrtek 24. července 2008

Studentská cena ČASP • Uděluje Česká asociace studentů psychologie, o.s.


Ve dnech 4.- 6. září 2008 se v rámci Psychologických dnů uskuteční první ročník „Studentské ceny ČASP“ (dále SC ČASP).

Tato cena bude udělena třem nejlepším příspěvkům prezentovaných v posterové sekci. Porota složená ze studentů psychologie olomoucké katedry bude hodnotit a bodovat podle přesně daných kritérií jednotlivé příspěvky a vyhlásí tři nejlepší příspěvky. Slavnostní vyhlášení proběhne v pátek 5. září na společenském večeru. Vyhlášené příspěvky budou odměněny.

Hodnotící kritéria

Porota bude hodnotit a bodovat příspěvky podle 4 hlavních kritérií, které vždy obsahují specifická podkritéria. Výsledné body budou sečteny a výsledky určí pořadí.

1. Formální zpracování
2. Obsahová náplň
3. Grafické zpracování
4. Celkový dojem

Studentská porota

Ve složení: Jana Bartošová, Klára Bendová, Ivo Hrdina.

________________________________________________________

Výsledky:

Farkašová Eva, Gregussová Monika, Kundrátová Bronislava: Intervenčný program pre rómske deti na rozvoj komunikačných a iných sociálnych zručností - 1. MÍSTO Studentské ceny ČASP pro nejlepší poster

Šmídová Lenka: Vztah mezi diurnální preferencí, osobnostními faktory a vybranými faktory životního stylu - 2. MÍSTO Studentské ceny ČASP pro nejlepší poster

Veseličová Simona: Verbálna komunikácia medzi žiakom a učiteľom: situačné verzus osobnostné faktory - 3. MÍSTO Studentské ceny ČASP pro nejlepší poster

neděle 6. července 2008

Jak na poster

Poster aneb plakátové sdělení v přírodních vědách je rozšířený strukturovaný abstrakt doplněný obrázky, tabulkami a někdy seznamem nejdůležitější literatury. V humanitních vědách pracujeme s delšími texty, ale i tak by mělo jít o hutný výtah ze zpracovávaného tématu. Tabulek a grafů se nebojme, musí být však čitelné.
Obsahem mají být nové výsledky, rozsah tématu obdobný jako u 10-15 minutové přednášky. Výhodou je názornost, přímá diskuse v posterové sekci, ztvárnění tématou formou plakátu je jeho (a autorovou) reklamou. Nevýhody: špatný poster je antireklamou!
Text plakátového sdělení musí být krátký a věcný, jinak ho nikdo nečte.

Obsah posteru:
Hlavička:
1. Název, místo konání konference či semináře, na kterém je poster prezentován
2. Titul - důležitý poutač, půltučné písmo, nejčastěji krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

Vlastní obsah:
5. Úvod, záměr (Introduction) - uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody (Materials and Methods) - uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky (Results)
8. Závěry (Conclusions) - obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury - může a nemusí být uvedeno

Metodologie a příprava posteru:

Špatné postery:

 • vyvěšení kopie článku připraveného pro tisk
 • dlouhý nestrukturovaný či malým písmem psaný text
 • ,,podpásový text“- umístění významné textové části pod úroveň pasu zájemců
 • improvizace až před stojanem – nerozvržení plochy plakátu předem
 • necitlivá volba barev
 • nepřítomnost autora v určenou dobu

Forma posteru:
 • rozměr (1,0 * 1-1,5 m)
 • tvar: role, čtvrtky
 • čitelnost: titul může být otázkou nebo odpovědí (≤8 slov, z 5 m 4 cm písmo), autoři (30 mm) a pracoviště (25 mm), mezititulky 10-15 mm, text z 1 m, použít čitelnější patkové písmo - vede oči (Times), nedělit slova
 • stručnost textu
 • názornost: grafy – legenda krátká, ale výstižná, tabulky, foto
 • výtvarné provedení
 • upoutávky: žert, foto autorů, přístrojů, objektů, trojrozměrné předměty, "please do not remove", "please take one" (separáty článků nebo materiály pro zájemce)
 • přehnaná originalita může srozumitelnost snížit a zájemce odradit!
 • možnosti: text na A4 poskládaný na barevném podkladovém papíře; vytištěná prezentace z Powerpointu (zpracováno za účelem posteru, nikoli prezentace); zpracování pomocí speciálního SW (Adobe)

Prezentace:
 • k přihlášce posteru se obvykle vyžaduje také abstrakt
 • autor v určený čas plakátové sdělení umístí na panel a je připraven o prezentovaném tématu diskutovat
 • téma z posteru lze obvykle zpracovat formou článku a zaslat jako příspěvek do sborníku z konference.
Zpracovala Jindřiška Kotrlová

Použitá literatura:
Bratršovská, P. (2005). Metodologie a příprava posteru [online]. [Cit. 2008-07-05]. Dostupný na WWW:
http://old.mendelu.cz/~agro/af/genetika/vyuka/dp/poster.pdf

úterý 1. července 2008

Pokyny pro autory

**PROGRAM JE UZAVŘEN**
(4. 7. 2008)


1. Ústní prezentace
Čas určený pro ústní prezentaci je 15 minut, u přednášek v plénu 40 minut. Diskuse následuje po bloku 3-4 referátů.

2. Postery
Časy posterových sekcí jsou uvedené v programu. Očekáváme od prezentujících autorů, že budou přítomni u svých posterů ve své sekci po dobu prvních 30 minut. Příspěvky nepřítomných autorů (týká se i ústní prezentace) nebudou zařazené do sborníku.
Prostor pro poster je 1x1 m.

3. Sborník
Odevzdané plné texty prezentovaných příspěvků budou publikovány ve sborníku.
Uzávěrka pro sborník: 6. 9. 2008
(u registrace)

Příspěvky prosíme poslat e-mailem na adresu cmps@ecn.cz (subject Jméno autora),
nejpozději u registrace pak odevzdat jeden vytištěný exemplář.

Maximální rozsah příspěvku do sborníku je 10 stran (včetně abstraktu, tabulek, grafů, seznamu literatury a jiných příloh). Text musí být psaný typem Times New Roman následující formou:

1) Název – tučně, velikost písma 14
2) Autor – velikost písma 12
3) Pod jménem uvést název pracoviště, město, email
(na samostatném řádku)
4) Text příspěvku – velikost písma 12, řádkování jednoduché
5) Formát stránky: okraje horní a dolní 3 cm, levý a pravý 2 cm

Vzor formátu včetně sdělení k citacím literatury je
dostupný zde.

4. Fotogalerie
Rádi bychom opět zařadili jako součást sborníku fotogalerii z konference, užší výběr na internetu. Pokud nesouhlasíte s uveřejněním své fotografie z přednášky, prosíme napište nám, Vaše přání budeme respektovat.

pondělí 30. června 2008

Program je uzavřen

Odborný program Psychologických dnů je uzavřen.
Je přihlášeno 114 referátů a 43 posterů.
Seznam přednášek a posterů najdete v rubrice PROGRAM.

Letos se opět můžete účastnit workshopu.
Koho zajímají otázky studia psychologie, tomu je určen
panel o VŠ vzdělávání.

Novinkou letos bude udělení Studentské ceny ČASP za tři nejlepší postery.

Nezapomeňte prosím na odeslání přihlášky k registraci a na úhradu poplatků.
Ubytování po 30.6.2008 již nelze garantovat.

Kontakty na programový výbor a konferenční servis najdete v sekci Ubytování a poplatky.

Těšíme se s Vámi na setkání v Olomouci!

30. 6. 2008

neděle 15. června 2008

Program

PROGRAM PŘEDNÁŠEK A POSTERŮ (k 6.9.2008)

Čtvrtek 4. září 2008, 12.30 - Zahájení

Přednášky v plénu
13.00 - 13.45
Anna Hogenová: K problematice intersubjektivity ve fenomenologii
13.45 - 14.30
Jaroslav Šturma: Lidmi se stáváme skrze osobní vztah

14.40 - 15.15 Kávová přestávka

15.15 - 16.00
Štěpán Holub: Myšlení a jednání: dva typy osobní identity
16.00 - 16.45
Martin Lečbych: O vyrovnávání se s postižením

17.00 - 18.30 Posterová sekce I., uvítací recepce

PŘEDNÁŠKY V PARALELNÍCH SEKCÍCH

Pátek 5. 9. 2008

Potřeby dětí a nároky rodičů (9.00-14.55)
Psychodiagnostika (9.00-12.20)
Úskalí pracovního prostředí (9.00-10.20)
Sport a pohybové aktivity v současné společnosti (9.00-12.10)
Děti raného věku a my dospělí (10.45-15.35)
Inteligence a tvořivost (14.00-15.50)
Posterová sekce II. (14.00-15.45)
Řidiči a my (14.30-16.05)
Stárnutí a psychologie (15.15-16.25)
Workshop (15.45-17.00)


Sobota 6. 9. 2008

Násilí ve společnosti (9.00-12.25)
Studentská sekce (9.00-12.55)
Různé (9.00-12.35)
Panel k problematice VŠ vzdělávání v psychologii (10.00-12.00)

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
PÁTEK, 5. 9. 2008


Potřeby dětí a nároky rodičů
9.00 Čavojová Vladimíra, Belovičová Zuzana: Dva prístupy ku skúmaniu zvedavosti u detí
9.15 Hančarová Blanka: Romantický partner jako součást rodiny adolescenta
9.30 Hoskovcová Simona, Niederlová Markéta: "Bezpečná vzdálenost" v provázení dítěte k psychické odolnosti
9.45 Diskuse
9.55 Konopásek Petr, Kšírová Květa: Díry v rolích, aneb jak jako děti naplňujeme potřeby našich rodičů
10.10 Kopasová Dorota: DMO a ich longitudinálne psychologické sledovanie a psychologická intervencia
10.25 Kvarda Tomáš: Rodinná mediace – možnosti a limity
10.40 Diskuse
10.55 Přestávka
11.15 Lebduška Vojtěch: Styly rodinné výchovy a agresivní tendence u romských a neromských pubescentů
11.30 Pavelková Isabella, Škaloudová Alena: Školní výkonové potřeby
11.45 Pohánka Martin, Verešová Marcela: Prístup otca a matky k dieťaťu z pohľadu PCA
12.00 Diskuse
12.10 Procházková Jana: Pro dítě nejlépe to nejlepší…?
12.25 Diskuse
Přestávka na oběd
14.00 Slezáčková Alena, Blatný Marek, Vlčková Irena: Posttraumatický rozvoj osobnosti rodičů onkologicky nemocných dětí
14.15 Tóthová Jana: Transgeneračný prenos vzorcov rodinnej traumy. Využitie genogramu v naratívnej analýze rodiny
14.30 Vondráková Eva: Co je zapotřebí řešit v péči o nadané
14.45 Diskuse


Psychodiagnostika
9.00 Dan Jiří: Současný stav, nové úkoly a perspektivy psychologické diagnostiky
9.15 Havlůj Václav: Nové psychodiagnostické metody a internetové testování
9.30 Rodný Tomáš, Moravová Lenka, Šulc Marek: Moderní přístupy v přístrojové psychodiagnostice: Vienna Test System v psychodiagnostické praxi
9.45 Diskuse
9.55 Urbánek Tomáš: Stálá komise pro testy a testování při EFPA
10.10 Goldmann Petr, Soukupová Tereza: Zjišťování sociální orientace pomocí TAT
10.25 Soukupová Tereza, Goldmann Petr: Zjišťování obranných mechanismů pomocí TAT
10.40 Diskuse
10.50 Přestávka
11.10 Zeleňáková Silvia, Špajdel Marián: Vzťah testov typu "ceruzka-papier" s vybranými úlohami programu NEUROP-2
11.25 Kimplová Tereza: Převod a možnosti využití britské dg. metody „NAS“ v psychologické praxi pro klienty se zrakovým postižením
11.40 DiskuseÚskalí pracovního prostředí
9.00 Lízner Josef: Vliv pracovních podmínek na chování člověka v práci (determinace)
9.15 Kazda Luděk: Když práce nebaví
9.30 Galvas Zbyněk, Pohanková Martina: Polámal se mraveneček. Příprava zrakově handicapovaných k pracovnímu uplatnění
10.10 Diskuse


Sport a pohybové aktivity v současné společnosti
9.00 Hřebíčková Hana: Motivace ve sportu
9.15 Kuračka Peter: Vzťah medzi výkonovou motiváciou a osobnostnými charakteristikami v rámci modelu "Big Five".
9.30 Blahutková Marie, Pacholík Viktor: Vrcholový sportovní výkon a reakce okolí
9.45 Diskuse
9.55 Šafář Michal, Hanuš Radek: Vliv kurzů zážitkové pedagogiky na osobnost klienta
10.10 Kirchner Jiří: Psychologie dobrodružství
10.25 Pacholík Viktor, Blahutková Marie: Prožitek z pohybu a prezentace vlastní identity
10.40 Diskuse
10.50 Přestávka
11.15 Brůžková Lucie, Pacholík Viktor: Podíl pohybových aktivit na vnímání identity osobnosti vozíčkářů a jejich inkluze do tělesné výchovy
11.30 Balkó Štefan: Kinezioterapie v psychiatrické praxi u depresivních pacientů
11.45 Válková Hana: Psychologie sportu v univerzitních a trenérských studiích
12.00 Diskuse


Děti raného věku a my dospělí
11.00 Dittrichová Jaroslava: K historii pojmu intuitivní rodičovství
11.15 Plešková Lucie: Specifika otcovské a mateřské hry s dítětem do tří let věku
11.30 Diskuse
11.40 Šulová Lenka: Analýza chování dvouletého dítěte s matkou a vychovatelkou
11.55 Pavlíková Eva: Časné poruchy chování u dětí – diagnóza a intervence
12.10 Kvardová Marcela: Jarda, Prader Willi nebo koloběžka?
12.25 Diskuse
Přestávka na oběd
14.00 Včelařová Hana: Mentálně postižené děti raného věku a potřeby rodin těchto dětí
14.15 Matoušová Milada: První kontakt rodičů s předčasně narozeným dítětem
14.30 Novotná Lenka: Pocity matek po předčasném narození dítěte a možný způsob pomoci
14.45 Diskuse
14.55 Sobotková Daniela: Mentální a motorický vývoj dětí s velmi nízkou porodní hmotností narozených v r. 2004 a 2005 v ÚPMD
15.10 Jahnová Hana, Krejčířová Dana, Sobotková Daniela: Význam
a možnosti psychologické péče o děti raného věku v rámci oboru dětská klinická psychologie
15.25 Diskuse


Inteligence a tvořivost
14.00 Chalupa Bohumír: Výsledky mikroanalýzy tvořivého myšlení
14.15 Danišková Klaudia: Vnútorná motivácia a motivácia k tvorivosti ako komponenty nadania
14.30 Lukeš Martin, Svátek Tomáš, Černíková Alena: Tvořivost a o krok dále - tvorba dotazníku inovativního jednání
14.45 Diskuse
14.55 Plháková Alena, Pechová Olga: Vladimír Tardy o inteligenci, nadání a tvořivosti
15.10 Hříbková Lenka: Kognitivní přístup k nadání: od L. M. Termana
k modelům nadání J. R. Sternberga
15.25 Ruisel Imrich: Od inteligencie k múdrostiŘidiči a my
14.30 Kořán Martin: Dopravně psychologické vyšetření prováděné klinickými psychology
14.45 Moravová Lenka, Rodný Tomáš: Expert System Traffic: Využití umělých neuronových sítí k dokonalejší predikci řidičské způsobilosti
15.00 Hamerníková Veronika: Vliv věku a pohlaví řidiče na jeho výkonnost
15.15 Diskuse
15.25 Šucha Matúš, Rehnová Vlasta: Informační zátěž dopravního systému a mentální kapacita řidiče
15.40 Weinberger Jan: Výzkum prevalence - pod vlivem jakých medikamentů řídí řidiči v ČR?
15.55 Diskuse


Stárnutí a psychologie
15.15 Vaško Josef: Formování gerontopsychologie u nás i ve světě a možnost krizové intervence u seniorů
15.30 Lukavský Jiří, Štěpánková Hana: Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace
15.45 Šestáková Blanka, Lejčko Jan, Skalková Hana: Bolest ve stáří
16.00 Diskuse k příspěvkům a k případnému ustanovení sekce gerontopsychologie při ČMPS


15.45-17.00 Interaktivní workshop
na téma Psychologická první pomoc obětem hromadných neštěstí vedli Martin Kořán a Jana Malíková. Oba byli účastni konference expertů v Londýně (leden 2008).

SOBOTA 6.9.2008


Násilí ve společnosti
9.00 Lehenová Andrea: Osobná identita a násilie
9.15 Démuthová Slávka: Analýza charakteristík mladistvých páchateľov na Slovensku
9.30 Badošek Radim: Extrémní násilí ve školách
9.45 Diskuse
9.55 Janošová Pavlína, Philippová Lenka: Zvládání vzteku u adolescentů v genderovém kontextu
10.10 Gregussová Monika: Program rozvoja vzťahov v triedach s integrovaným sluchovo postihnutým žiakom - skúsenosti z praxe
10.25 Sedlák Jiří: Psychické formy domácího násilí
10.40 Diskuse
10.50 Přestávka
11.15 Sedlák Jiří: Typy osobnosti obětí domácího násilí
11.30 Sedlák Jiří: Posuzování fyzických činů domácích násilníků
11.45 Janský Karel, Sedlák Jiří: Úloha sociálních pracovnic v pomoci obětem domácího násilí
12.00 Diskuse


Panel k problematice VŠ vzdělávání v psychologii

10.00 Mareš Jiří: Pregraduální příprava psychologů v ČR - současnost a výhledy
10.20 Diskuse
10.30 Svoboda Mojmír: Výuka magisterské psychologie dnes (včera, zítra)
10.50 Diskuse
11.00 Štech Stanislav: "Akademická psychologie" - mýty a fakta
11.20 Diskuse
11.30 Kolařík Marek: "Interakční psychologický výcvik" jako nezbytná součást výuky psychologie
11.50 Diskuse
Účastnil se též Vladimír Řehan (katedra psychologie FF UP) a Václav Mertin (katedra psychologie FF UK) a další v auditoriu...


Studentská sekce

9.00 Dostál Daniel: Pořadí narození a emoční inteligence
9.15 Procházka Jakub, Hošťálková Hana: Prosociální chování a jeho vztah k sourozeneckým konstelacím a k vyžadování prosociálního chování
9.30 Betlach Jan: Kvalita života školních dětí
9.45 Živná Jana: Životní příběhy osamělých žen
10.00 Šafaříková Soňa, Rezek Tomáš: Sympatičnost mužské tváře v souvislosti s použitím parfému
10.15 Diskuse
10.30 Přestávka

11.00 Bartulcová Joanna: Růst skrze nepřízeň
11.15 Nilius Petr: Úzkosti v předškolním věku: Diagnostika a léčba
11.30 Loučka Martin: Koncept smrti u dětí
11.45 Novák Petr: Sociální reprezentace "osamělosti v umírání" u personálu v hospici
12.00 Diskuse
12.15 Budilová Soňa: Návštěva kartářky: motivace a dopady na klienta
12.30 Mirčevská Petra: Kvalita života u osob praktikujících meditaci
12.45 Diskuse


Různé
9.00 Démuth Andrej: Zrod subjektu z obrazu zrkadla
9.15 Heller Daniel: Já & my a oni aneb psychologie jako věda o interpersonalitě
9.30 Seitl Martin: Mladí lidé a tradiční komunity – osobnostní znaky a zvládání zátěže
9.45 Diskuse
9.55 Chalupská Jitka: Emoční vztah k otci a partnerské vztahy dcer: pojetí závazku v období vynořující se dospělosti
10.10 Turbová Jarmila: xxx
10.25 Lajčiaková Petra: Morálna kompetencia slovenských a nemeckých vysokoškolákov
10.40 Diskuse
10.50 Přestávka
11.15 Řehulka Evžen: Psychologie v kvalifikaci učitelů
11.30 Janečková-Mandincová Petra: Česká studie psychosociálních aspektů onemocnění štítné žlázy
11.45 Diskuse
11.55 Charvát Miroslav: Zhodnocení stavu užívání nelegálních drog a drogových služeb na území měst Bruntál a Rýmařov
12.10 Bauer Jiří: Psychoterapeutický projekt pro selhávající adolescenty
12.25 Diskuse


Posterová sekce I.

 • Adámková Eva: První pomoc při epileptickém záchvatu
 • Bratská Mária: Študentské psychologické dni
 • Čornák Ľubomír, Popelková Marta: Sebahodnotenie školskej úspešnosti žiakov so špecifickými poruchami v učení
 • Dočkal Vladimír: Od nadania ku genialite, od geniality k inteligencii a od inteligencie späť k nadaniu
 • Drhlíková Lenka: Diagnostika exekutivních funkcí pomocí programu Neurop 2 - normativní studie
 • Farkašová Eva, Gregussová Monika, Kundrátová Bronislava: Intervenčný program pre rómske deti na rozvoj komunikačných a iných sociálnych zručností - 1. MÍSTO Studentské ceny ČASP pro nejlepší poster
 • Filípková Bibiána, Kováčiková Daniela, Gregussová Monika: Program rozvíjania sociálnych kompetencií: efektivita programu a skúsenosti učiteľov z praxe
 • Frankovský Miroslav, Ištvániková Lucia: Využitie dimenzie komparácie pri hodnotení kvality života nezamestnaných v kontexte veku a rodu
 • Gálová Lucia, Pilárik Ľubor: Spoľahlivosť otvoreného kódovania v kvalitatívnom výskume a možnosti jej zvyšovania
 • Gregussová Monika, Kováčiková Daniela: Slovenské deti a riziká virtuálneho priestoru
 • Hennelová Katarína, Lisá Elena: Niektoré psychometrické ukazovatele testu APM – Ravenove progresívne matice pre pokročilých
 • Henželová Martina, Sarmány-Schuller Ivan: Rizikové rozhodovania a motivácia zdobenia vlastného tela
 • Hrubá Radka, Harvanová Jana, Štěrbová Dana: Ženy, strategie zvládání stresu a adherence k pravidelné pohybové aktivitě
 • Jakubek Martin, Tomášiková Daniela: Vzťah numerickej, verbálnej a abstraktnej inteligencie k parametrom pracovného výkonu
 • Kmeť Martin: Čítajú rómsky žiaci s dostatočným porozumením?
 • Kohoutek Rudolf, Sedlák Jiří: Sociální formy domácího násilí
 • Kolláriková Jana, Pilárik Ľubor: Štýly rozhodovania reflexívnych a impulzívnych adolescentov
 • Kolman Luděk: Mysli globálně, jednej lokálně
 • Kopányiová Alena: Sledovanie charakteristík osobnosti mládeže s mentálnym postihnutím v reedukačných domovoch
 • Šucha Matúš: Osobnost a motivace u manažerů v neziskových organizací a v podnikatelském prostředí


 • Posterová sekce II.

 • Dvorská Lenka: Vztah mezi citovou vazbou v romantických vztazích a strategiemi zvládání
 • Kopčanová Dagmar: Pomoc školského psychológa pri vzdelávaní detí zo sociálne znevýhodneného prostredia
 • Kováčiková Daniela: Kognitívne procesy u rómskych žiakov - zovšeobecňovanie a kategorizácia
 • Kováčová Erika, Kováčiková Gabriela: Emocionálne prežívanie víťazstva a prehry u dospelých z pohľadu osobnostných premenných „Big Five“
 • Kročanová Ľubica: Možnosti ovplyvňovania sociálnych zručností integrovaných predškolákov so sluchovým postihnutím
 • Kundrátová Bronislava: Longitudinálne sledovanie kognitívnych schopností rómskych detí
 • Kunová Jana, Sedlák Jiří: Pomoc soudních znalců
 • Lehenová Andrea: Tendencie rodičov pripraviť deti do budúcnosti
 • Malovaná Kateřina: Individuální rozdíly hypnability v závislosti na chronotypu
 • Matula Štefan: Psychologické poradenstvo ako psychologická činnosť v slovenskom právnom poriadku
 • Michalicová Gerta, Sedlák Jiří: Skryté motivy domácích agresorů
 • Mikušková Eva, Čavojová Vladimíra, Lieskovská Katarína, Belovičová Zuzana: Vhodnosť použitia testu Woodcock Johnson International Edition pre populáciu rómskych detí
 • Páleníčková Libuše: Sonda do problematiky formování mužské identity
 • Popelková Marta, Rychtáreková Michaela: Vybrané osobnostné premenné a aktívne športovanie u detí a mládeže
 • Romanová Martina, Čavojová Vladimira: Zvedavosť adolescentov a jej vzťah k frekvencii užívania alkoholu, tabaku a marihuany
 • Sedlák Jiří, Kohoutek Rudolf: Manipulace násilníků
 • Smiková Eva: Analýza výskytu šikanovania a možnosti jeho eliminácie v rezorte školstva SR
 • Šmídová Lenka: Vztah mezi diurnální preferencí, osobnostními faktory a vybranými faktory životního stylu - 2. MÍSTO Studentské ceny ČASP pro nejlepší poster
 • Miroslava Šimegová: Emocionálne problémy žiakov základnej školy a úloha školského psychológa pri ich odstraňovaní
 • Šukolová Denisa, Sarmány Schuller Ivan: Menštruačný cyklus a oscilácia percepcie rizika pri výbere partnera
 • Verešová Marcela, Pohánka Martin: Životná zmysluplnosť a spokojnosť užívateľov alkoholu a iných drog
 • Veseličová Simona: Verbálna komunikácia medzi žiakom a učiteľom: situačné verzus osobnostné faktory - 3. MÍSTO Studentské ceny ČASP pro nejlepší poster
 • Zborteková Katarína: Diagnostické a intervenčné možnosti v procese sociálnej integrácie žiakov s poruchou sluchu
 • sobota 14. června 2008

  Otevřené sekce

  Sekce
  Úskalí pracovního prostředí
  Stárnutí a psychologie
  Řidiči a my

  zůstávají ještě otevřené pro Vaše příspěvky, a to do 29. června. Tato možnost platí pro toho, kdo nemá přihlášený jiný příspěvek (využijte odkazu Registrace abstrakt v pravém menu).
  Ostatní sekce jsou již naplněné. V sekci "Program" naleznete kompletní seznam přihlášených příspěvků, který je průběžně aktualizován.

  25.5.2008

  sobota 17. května 2008

  Registrace v provozu

  Registrace abstrakt je opět v provozu. Omlouváme se za krátkodobý výpadek a děkujeme za pochopení.

  Sobota 17.5., 12:00


  Registraci abstrakt prodlužujeme do 25. května 2008, přihlásit svůj příspěvek a nabídnout tematickou sekci můžete tedy ještě k tomuto datu.

  Pondělí 19.5., 21:00


  Od 26.5., 18:00 bude registrace uzavřena. Formulář se Vám sice zobrazí, bude možné jej i vyplnit a odeslat, ale Váš abstrakt bude zpracován až v 2. kole a nezaručujeme přijetí příspěvku.

  Abstrakta zaslaná k 26. květnu posoudí programový výbor a vyrozumíme Vás o zařazení do příslušných sekcí. Pokud budou nějaké sekce naplněny méně, bude možné se do nich ještě přihlásit.

  Neděle 25. 5., 15:15

  pátek 16. května 2008

  Technický problém

  Momentálně není dostupný registrační formulář, omlouváme se. Na obnovení přístupu se pracuje.

  Pá 16.5., 11:45

  Registrační formulář již funguje.

  So 17.5., 12:00

  středa 14. května 2008

  Sborník příspěvků

  Přednesené referáty a prezentované postery zpracované do podoby článků budou publikované v recenzovaném sborníku.

  Podrobné specifikace pro autory budou k dispozici v červnu.

  Termín odevzdání příspěvků: do 6. 9. 2008.

  Pokyny pro autory příspěvků z konference naleznete zde.
  (5.8.2008)

  pondělí 5. května 2008

  Partneři

  Zde vidíte partnery konference Psychologické dny 2008, se kterými se potkáte v Olomouci, ať už přímo na jejich prezentačním stánku nebo ve svých konferenčních materiálech.
  Zařazením na tyto webové stránky vyjadřujeme své poděkování za podporu a účast na konferenci.  středa 19. března 2008

  Termíny

  Odeslání Vaší přihlášky k aktivní účasti včetně anotace příspěvku přes internet:
  do 20. 5. 2008

  Potvrzení o přijetí příspěvku a zařazení do programu:
  16. 6. 2008

  Zaslání Vaší přihlášky k registraci + dokladu o zaplacení na KS UP, Olomouc:
  do 30. 6. 2008

  Rozeslání potvrzení registrace + program:
  2 týdny před konáním

  Stornopoplatek ve výši 100% při zrušení účasti
  po 20. 8. 2008

  úterý 18. března 2008

  Poplatky

  Konferenční poplatek zahrnuje účast na odborném programu, konferenční materiály, uvítací recepci 4. 9., občerstvení během konference, autorský výtisk sborníku přednášek (po vydání bude autorům zaslán).

  Členové ČMPS / SPS: 700 Kč
  Ostatní: 900 Kč
  Studenti (denní pregr.) 350 Kč

  Zvlášť se hradí:
  *objednané ubytování na VŠ kolejích: 360-400 Kč/noc
  *závazně objednaný oběd 5.9.: 90 Kč
  *společenský večer 5. 9.: 400 Kč
  *vstupné na večerní prohlídku hradu Bouzov: 50 Kč
  *ubytování v hotelu (platíte na recepci)

  Celkovou částku (součet Vámi vybraných požadavků) uhraďte prosím na účet uvedený níže (také na formuláři přihlášky).
  Doklad o platbě ("papírovou" kopii nebo elektronické potvrzení) prosíme zašlete Konferenčnímu servisu UP Olomouc s uvedením jména plátce.
  Zrušení pasivní účasti oznamte Konferenčnímu servisu UP Olomouc, zrušenou aktivní účast také programovému výboru.
  Poplatek Vám bude vrácen v případě zrušení do 31. 7. 2008.


  Účet konference (UP): Komerční banka a.s., pobočka Olomouc, č.ú.: 19-1096330227/0100, var. symbol: 9990222.
  Název účtu: Univerzita Palackého v Olomouci

  Po 30. 7. 2008 nelze hradit poplatek převodem, pouze v hotovosti u registrace. Při úhradě po tomto termínu bude registrační poplatek o 100 Kč vyšší.

  S vyplněnou přihláškou prosíme zaslat kopii potvrzení o převodu registračního poplatku.
  Kolegové ze Slovenska mohou uhradit hotově u registrace bez navýšení.
  V případě, že poplatek bude za účastníka hradit zaměstnavatel, prosíme uvést i jméno účastníka.

  Předběžný program

  Nabídka tematických sekcí

  1. Potřeby dětí a nároky rodičů
  2. Násilí ve společnosti
  3. Úskalí pracovního prostředí
  4. Stárnutí a psychologie
  5. Psychodiagnostika
  6. Panel k problematice VŠ vzdělávání v psychologii
  7. Studentská sekce
  8. Posterová sekce
  9. Inteligence a tvořivost
  10. Sport a pohybové aktivity v současné společnosti
  11. Řidiči a my
  12. Děti raného věku a my dospělí

  Přednášky v plénu
  Doc. PhDr. Anna Hogenová: K problematice intersubjektivity ve fenomenologii
  PhDr. Jaroslav Šturma: Lidmi se stáváme skrze osobní vztah
  Mgr. Štěpán Holub, Ph.D.: Myšlení a jednání: dva typy osobní identity
  PhDr. Martin Lečbych, Ph.D.: O vyrovnávání se s postižením

  Nabízíme prostor pro další témata - prosíme, abyste s návrhy neváhali, nechť mají možnost se připojit i další aktivní zájemci o Vaše téma, předpokládáme však z Vaší strany zajištění alespoň čtyř příspěvků, aby sekce mohla být otevřena.
  Návrh tématu je možné vepsat do formuláře přihlášky k aktivní účasti (Jiné), zároveň však prosíme, abyste poslali zprávu na e-mail: cmps@ecn.cz a uvedli jména autorů dalších příspěvků v sekci.

  Předběžný časový harmonogram
  Čtvrtek 4. 9. 2008
  13.00 hod. Zahájení
  13.15 - 18.00 Přednášky v plénu
  18.00 Uvítací recepce

  Pátek 5. 9. 2008
  9.00 - 18.00 Paralelní sekce
  18.30 Společenský večer s večerní prohlídkou hradu Bouzov

  Sobota 6. 9. 2008
  9.00 - 14.00 Paralelní sekce

  pondělí 10. března 2008

  Registrace zahájena

  Registrace probíhá ve dvou krocích:

  1. Abstrakta příspěvků přihlašujete přes internet.

   Klikněte prosím zde,
   zobrazí se Vám formulář, kam vyplníte údaje a kliknutím odešlete.
   Na emailovou adresu, kterou do formuláře vepíšete, dostanete potvrzení o přijetí pro Vaši kontrolu.

   Jakmile přihlášku odešlete, nemůžete již do Vámi vyplněného formuláře vstupovat a cokoli měnit. Prosíme proto, abyste odesílali úplné přihlášky (včetně abstraktu). Dodatečné změny správu přihlášek komplikují a mohou nastat chyby.

   V případě více autorů jednoho příspěvku je za prezentujícího autora považován ten, kdo příspěvek zaregistroval. Další spoluautoři se registrují jako pasivní účastníci.

   Kontakt na programový výbor: cmps@ecn.cz

  2. Pro ubytování a poplatky použijte tento formulář [DOC/PDF]. Uložte jej na svém PC a po vyplnění jej vytiskněte, s potvrzením platby poplatku jej prosím odešlete na adresu Konferenčního servisu UP do Olomouce. Jako přílohu e-mailu lze přihlášku zaslat v případě, kdy můžete poslat elektronicky i potvrzení o platbě poplatku.

  Konferenční servis UP:
  Jitka Hýbnerová
  Biskupské náměstí 1
  771 11 Olomouc
  e-mail: jitka.hybnerova@upol.cz
  Tel.: 585 631 125
  Fax: 585 222 802

  Aktivní účastníci postupují podle bodu 1 a 2, pasivní účastníci pouze podle bodu 2.

  středa 16. ledna 2008

  Pozvánka


  Českomoravská psychologická společnost
  Katedra psychologie Filosofické fakulty UP Olomouc
  Slovenská psychologická společnost

  připravují v termínu 4. - 6. září 2008

  XXVI. Psychologické dny

  Já & my a oni

  Tématem bude tentokrát dynamický a v průběhu života jedince i společnosti stále se proměňující vztah mezi jedincem, jeho blízkým společenstvím a okruhem ostatních lidí. Budeme se tázat, jak se z hlubin nevědomí vynořuje lidský jedinec ve své psychologické identitě a prožívání, jak mu v tom pomáhá či brání jeho nejbližší prostředí, „jeho lidé", jak člověk vstupuje do světa a učí se žít, spolupracovat a soutěžit s ostatními lidmi.
  Rádi bychom tento proces nasvítili z nejrůznějších úhlů psychologických disciplín (rodina, škola, práce...), a to ve zdraví a v nemoci i v průběhu celého životního běhu.

  Srdečně Vás zveme k aktivní účasti na programu. K přihlášení svých příspěvků a sympozií použijte další části těchto stránek - viz menu vpravo.