neděle 6. července 2008

Jak na poster

Poster aneb plakátové sdělení v přírodních vědách je rozšířený strukturovaný abstrakt doplněný obrázky, tabulkami a někdy seznamem nejdůležitější literatury. V humanitních vědách pracujeme s delšími texty, ale i tak by mělo jít o hutný výtah ze zpracovávaného tématu. Tabulek a grafů se nebojme, musí být však čitelné.
Obsahem mají být nové výsledky, rozsah tématu obdobný jako u 10-15 minutové přednášky. Výhodou je názornost, přímá diskuse v posterové sekci, ztvárnění tématou formou plakátu je jeho (a autorovou) reklamou. Nevýhody: špatný poster je antireklamou!
Text plakátového sdělení musí být krátký a věcný, jinak ho nikdo nečte.

Obsah posteru:
Hlavička:
1. Název, místo konání konference či semináře, na kterém je poster prezentován
2. Titul - důležitý poutač, půltučné písmo, nejčastěji krátký (do osmi slov)
3. Autoři
4. Výzkumné pracoviště/škola, kde byl výzkumný úkol proveden

Vlastní obsah:
5. Úvod, záměr (Introduction) - uvádí obvykle několika stručnými větami cíl výzkumu nebo hypotézu
6. Materiál a metody (Materials and Methods) - uvádí stručně pokusný objekt, hlavní nebo nové metody a rozvržení pokusu
7. Výsledky (Results)
8. Závěry (Conclusions) - obvykle 1-3 jednoznačné věty, je-li výsledek výzkumu jasnou odpovědí na uvedené záměry, jinak lze tuto část vynechat
9. Diskuse a přehled použité literatury - může a nemusí být uvedeno

Metodologie a příprava posteru:

Špatné postery:

 • vyvěšení kopie článku připraveného pro tisk
 • dlouhý nestrukturovaný či malým písmem psaný text
 • ,,podpásový text“- umístění významné textové části pod úroveň pasu zájemců
 • improvizace až před stojanem – nerozvržení plochy plakátu předem
 • necitlivá volba barev
 • nepřítomnost autora v určenou dobu

Forma posteru:
 • rozměr (1,0 * 1-1,5 m)
 • tvar: role, čtvrtky
 • čitelnost: titul může být otázkou nebo odpovědí (≤8 slov, z 5 m 4 cm písmo), autoři (30 mm) a pracoviště (25 mm), mezititulky 10-15 mm, text z 1 m, použít čitelnější patkové písmo - vede oči (Times), nedělit slova
 • stručnost textu
 • názornost: grafy – legenda krátká, ale výstižná, tabulky, foto
 • výtvarné provedení
 • upoutávky: žert, foto autorů, přístrojů, objektů, trojrozměrné předměty, "please do not remove", "please take one" (separáty článků nebo materiály pro zájemce)
 • přehnaná originalita může srozumitelnost snížit a zájemce odradit!
 • možnosti: text na A4 poskládaný na barevném podkladovém papíře; vytištěná prezentace z Powerpointu (zpracováno za účelem posteru, nikoli prezentace); zpracování pomocí speciálního SW (Adobe)

Prezentace:
 • k přihlášce posteru se obvykle vyžaduje také abstrakt
 • autor v určený čas plakátové sdělení umístí na panel a je připraven o prezentovaném tématu diskutovat
 • téma z posteru lze obvykle zpracovat formou článku a zaslat jako příspěvek do sborníku z konference.
Zpracovala Jindřiška Kotrlová

Použitá literatura:
Bratršovská, P. (2005). Metodologie a příprava posteru [online]. [Cit. 2008-07-05]. Dostupný na WWW:
http://old.mendelu.cz/~agro/af/genetika/vyuka/dp/poster.pdf